Opracowanie:
Co to izotop

Co to izotop

Zweryfikowane

Izotopami nazywamy odmienne postacie atomów tego samego pierwiastka, różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze. Izotopy tego samego pierwiastka mają różne liczby masowe, ale tę samą liczbę atomową. Izotopy danego pierwiastka mają  najczęściej podobne właściwości fizyczne i chemiczne. Izotopy dzielą się na trwałe i nietrwałe. Izotopy opisujemy w ten sposób (dla przykładu izotop azotu): 14N, N-14 lub azot-14.

Niebezpieczeństwa związane z izotopami
Każdy izotop promieniotwórczy wydziela promieniowanie. W nadmiernej dawce takie promieniowanie może doprowadzić u człowieka do np. choroby popromiennej, oparzeń popromiennych lub nawet nowotworów. Co więcej, w przypadku dostania się dużej ilości izotopów promieniotwórczych do środowiska, wystąpi skażenie promieniotwórcze, które działa niszcząco na wszelkie formy życia w okolicy skażenia.

Mimo tych niebezpieczeństw izotopy wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, np. w medycynie, w energetyce (elektrownie jądrowe). Niektórych izotopów używa się do utrwalania żywności.  Izotop uranu-235 wykorzystywany jest też w napędach niektórych łodzi podwodnych oraz statków.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top