Regulamin serwisu internetowego https://mathematics.live/

§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy edukacyjnej/ serwisu internetowego https://mathematics.live/. Regulamin zawiera informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także inne informacje, które są wymagane przez prawo.

2.      Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

1.      Administrator – EDU GAMES Spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej 98, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000861152, posługująca się nr REGON 38710933000000, NIP 6252475036, kapitał zakładowy: 109 347,30 zł opłacony w całości;

2.      Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93);

3.      Konto – część Serwisu, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu e-maila i hasła), umożliwiająca korzystanie z Serwisu oraz zarządzanie Profilem;

4.      Konto Premium – część Serwisu, dostępna dla Użytkownika Premium po zalogowaniu (podaniu e-maila i hasła), umożliwiająca korzystanie z Serwisu oraz zarządzanie Profilem;

5.      Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83);

6.      Profil – miejsce w Serwisie, zawierające zbiór informacji zawierających dane zamieszczone przez Użytkowników;

7.      Regulamin – niniejszy regulamin;

8.      Rejestracja – czynność dokonywana przez:

a.      osobę fizyczną, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

b.      osobę fizyczną, która jest pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

c.      osobę prawną;

d.      jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej

-w sposób określony w § 2Regulaminu, niezbędna do uzyskania dostępu do Serwisu;

9.      Serwis – dostępna pod adresem https://mathematics.live/ strona internetowa, umożliwiająca Użytkownikom dostęp do Usług;

10.   Umowa –umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uregulowana w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2017.1219), zawarta pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem;

11.   Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie;

12.   Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba fizyczna, która, jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne Konto w Serwisie.

13.   Użytkownik Premium–Użytkownik po dokonaniu płatności, posiadający aktywne Konto Premium w Serwisie;

14.   Użytkownicy – Użytkownicy i Użytkownicy Premium;

15.   Konsument – zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 221 Kodeksu cywilnego;

16.   Przedsiębiorca – zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 431 Kodeksu cywilnego;

17.   Przedsiębiorca – konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

§ 2.Rejestracja

1.      Dostęp do Serwisu jest możliwy po zarejestrowaniu się Użytkownika w ramach Serwisu. Osoba fizyczna, które nie ukończyła lat 13 może dokonać rejestracji wyłącznie przez jej przedstawiciela ustawowego, a stroną Umowy jest w takim przypadku przedstawiciel ustawowy.

2.      W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wymaga podania następujących danych: nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła oraz określenia swojej grupy wiekowej (klasa 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli).Dostęp do Serwisu można uzyskać również bez Rejestracji poprzez zalogowanie się do Serwisu podając adres e-maili hasło za pomocą konta Google albo Facebook.

3.      Rejestracja w Serwisie jest darmowa i nie wymaga żadnych dodatkowych opłat, poza ponoszonymi przez Użytkownika kosztami połączeń internetowych, które są realizowane zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.

4.      Rejestracja i korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania postanowień Regulaminu, polityki prywatności oraz informacji o plikach cookies. Ponadto w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Usunięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wiąże się z usunięciem konta w serwisie i utratą zgromadzonych tam danych i osiągnięć (np. statystyk).

5.      Przyjęcie przez Użytkownika Regulaminu oraz rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest potwierdzeniem zawarcia Umowy.

§ 3. Rodzaj i zakres usług

1.      Celem Serwisu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki.

2.      Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.

3.      Aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, urządzenie mobilne lub jakiekolwiek inne posiadające przeglądarkę internetową, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

4.      Podstawowy dostęp do Serwisu jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie. Administrator za pomocą Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie z takich usług jak:

4.1.    Umieszczanie wypracowań;

4.2.    Przeglądanie wypracowań;

4.3.    Przeglądanie bazy wiedzy z matematyki;

4.4.    Konkursy;

5.      Uzyskanie dostępu do Konta Premium lub zakup reklamy w serwisie uzależnione są od otrzymania stosownej opłaty przez Administratora. Płatność związana udzieleniem dostępu do Konta Premium lub płatność za reklamy może zostać dokonana dostępnymi w ramach Serwisu metodami płatności: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Dostęp płatny polega na dostępnie do funkcjonalności i treści z których można można korzystać odpłatnie.

6.      Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, a także nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd. Ponadto zakazuje się publikowania w Serwisie treści do których nie posiada praw autorskich.

7.      Zasady i warunki zakupu reklam na platformie mathematics.live

7.1   Dany format reklamowy zgodny z aktualną ofertą reklamową można zakupić i opłacić on-line na platformie lub za pośrednictwem zamówienia złożonego drogą e-mail i opłacić go przelewem bankowym na podstawie faktury pro forma.

7.2   Nie wszystkie formy reklamy można zakupić on-line.

7.3   Reklama zostanie wyemitowana po dokonaniu niezbędnych ustaleń z nabywcą (mi. określenia terminu emisji) jednak nie wcześniej niż po jej opłaceniu.

7.4   Płatności za reklamy dokonywane są „z góry” przed ich emisją.

7.5   Reklama jest sprzedawana na ustalony termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

7.6   Oferta zakupu reklam jest kierowana jest do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i tym samym jej ceny podane są w kwocie netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

7.7   Nabywcy reklamy nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku skrócenia czasu emisji reklamy.

7.8   Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego odrzucenia reklam nabywcy. Jest to związane z faktem, że z serwisu korzystają również dzieci i młodzież.

7.9   Platforma nie ponosi odpowiedzialności za brak świadczenia usług spowodowany siłami wyższymi, zdarzeniami losowymi lub problemami/usterkami technicznymi. Zaistnienie okoliczności o których mowa w niniejszym punkcie upoważnia platformę do przesunięcia terminu realizacji usługi o czas jaki zajmie usuniecie i przezwyciężenie siły wyższej, usterki technicznej lub zdarzenia losowego.

7.10  Platforma może używać nazwy reklamodawcy, adresów stron www reklamodawcy i jego logotypu do celów promocji platformy przez okres trwania emisji reklamy i po jej zakończeniu.

7.11 Reklamodawca upoważnia operatora platformy do wystawiania faktur VAT, duplikatów faktur, korekt faktur, faktur proforma i przesyłania ich w formie elektronicznej (e-mailem) bez podpisu reklamodawcy (tj. odbiorcy faktury) i zobowiązuje się do ich akceptowania.

7.12 Platforma nie gwarantuje realizacji celów biznesowych lub innych reklamodawcy, np. poprawienia pozycji reklamodawcy w wyszukiwarce, wzrostu sprzedaży itp.

7.13 Platforma nie jest odpowiedzialna wobec reklamodawcy, użytkownika (ani żadnej innej osoby) za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z emitowaną reklamą , wliczając w to utratę spodziewanych korzyści, pozycje w wyszukiwarce, spadki obrotów finansowych, utraty informacji, danych i innych powstałych szkód. Reklamodawca i użytkownik oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał żadnych roszczeń finansowych i innych względem platformy.

7.14 Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa i innych osób za swoje reklamy.

7.15  PLATFORMA może zakończyć emisję reklam w trybie natychmiastowym w przypadku:

a) zalegania przez reklamodawcę z zapłatą przekraczającą 2 dni,

b) wprowadzania zmian na reklamowanej stronie WWW które godzą w dobre imię platformy lub zostaną uznane przez platformę za nieodpowiednie dla jej użytkowników,

c)braku współpracy reklamodawcy rozumianego poprzez np. zaprzestania funkcjonowania, przerwy w funkcjonowaniu lub usunięcia reklamowanej strony internetowej, niedostarczenia treści reklam, niedostarczenia nazwy strony internetowej, niedostarczenia artykułów.

PLATFORMA i reklamodawca zgodnie postanawiają, że w wymienionych sytuacjach (opisanych w niniejszym regulaminie) PLATFORMA będzie uprawniony do zatrzymania w całości opłaty pobranej za reklamę.

7.16 Ewentualna nieważność jakiegokolwiek postanowienia regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień regulaminu, a regulamin będzie interpretowany tak, jak gdyby takie nieważne postanowienie było wykreślone.

7.17 Każda zakupiona forma reklamy może zostać oznaczona w sposób wymagany przez obowiązujące prawo, wyszukiwarki internetowe, platformy reklamowe lub media społecznościowe.

7.18 Kupując reklamę, nabywca oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje niniejszy regulamin.

7.19 Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów z osobami prawnymi i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby administratora platformy mathematics.live.

7.20 Nabywca reklamy akceptuje fakt, że na podstawie art. 38 punkt 1 i 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. Nabywana reklama ma charakter cyfrowy a świadczenie jest zrealizowane ze strony platformy z chwilą uruchomienia reklamy.

§ 4. Prawo odstąpienia i rozwiązania umowy

1.      Administrator informuje, że Użytkownikowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na odległość, bez konieczności podania jakichkolwiek przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora, wskazanych w Regulaminie oraz w Serwisie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.

3.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku § 9 Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.      W razie odstąpienia od umowy uznaje się ją za niezawartą, a jeśli konsument lub przedsiębiorca-konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.      Niezależnie od prawa odstąpienia uregulowanego w powyższych ustępach niniejszego paragrafu, każda ze stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 3 dni.

6.      Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta, wysłane na adres mailowy admin@mathematics.live przy czym rozwiązanie Umowy następuje w terminie 3 dni od dnia, w którym Administrator otrzymał od Użytkownika żądanie usunięcia Konta lub oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

§ 5. Odpowiedzialność

1.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za treści publikowane w Serwisie przez jej Użytkowników.

2.      Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w Serwisie, jeśli ich powodem jest modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora, a także siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, na które Administrator nie ma wpływu.

3.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności  w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania hasła przez Użytkownika.

4.      Administrator nie gwarantuje czasu przechowywania statystyk użytkowników zgromadzonych w Serwisie.

§ 6. Prawa autorskie

1.      Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej. Treści zawarte w Serwisie, w szczególności teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia i programy nie mogą być kopiowane bądź powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Administratora. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

2.      Osoby nadsyłające materiały w celu umieszczenia na Serwisie oświadczają, że posiadają do nich pełne prawa autorskie na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Prawa autorskiego, a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.

3.      Dodając treści do serwisu Użytkownik przenosi nieodpłatnie na admin@mathematics.live autorskie prawa majątkowe do dodanych treści na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.      Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą publikacji treści w serwisie.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1.      W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownicy mają prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora. Wszelkie reklamacje w związku z wystąpieniem problemów z Serwisem, Użytkownik może zgłaszać na następujący adres e-mail: admin@mathematics.live

2.      Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację (imię i nazwisko, e-mail, nazwę użytkownika) oraz dokładny opis i powód reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.

3.      Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od ich doręczenia oraz informuje Użytkownika niezwłocznie o sposobie jej rozpatrzenia.

4.      Podstawą rozpatrzenia reklamacji będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zasady fair play i postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.      Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2021 r. i stanowi oficjalny dokument określający zasady użytkowania Serwisu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

2.      Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

3.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie niniejszego regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie Serwisu przez okres co najmniej 14 dni.

4.      Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

5.      W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa autorskiego.

6.      Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

§ 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Wzór ten jest załącznikiem numer 2 do ustawy o prawach konsumenta.

1.      Adresat:

Spółka EDU Games S.A.

Ul. Nowopogońska 98

41-250 Czeladź

admin@mathematics.live

2.      Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *) –

3.      Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

4.      mię i nazwisko konsumenta(-ów) –

5.      Adres konsumenta(-ów) –

6.      Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –

7.      Data –

To top