Opracowanie:
Statystyka opisowa

Statystyka opisowa

Zweryfikowane

Statystyka opisowa to jeden z działów matematyki. W nim zajmujemy się analizą wyników różnych badań, doświadczeń, często też badań statystycznych. Rozważania na temat statystyk warto rozpocząć od zrozumienia celu prowadzenia tych statystyk. Celem statystyk, jest zatem uzyskanie czy też zdobycie najbardziej uogólnionych i najbardziej przydatnych informacji na temat danego zjawiska. Uzyskane dane pozwalają przejść na etap analizy statystycznej.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której właśnie skończyliśmy prowadzić wybrane badania. Posiadamy dane, które zostały zebrane spośród odpowiedniego grona ludzi / rzeczy / roślin, itd. W momencie, w którym zaczynamy analizować dane przechodzimy na etap statystyki opisowej. Do jej zadań należy interpretacja danych i przedstawienie ich za pomocą wielu metod opisu statystycznego. Opisanie danych, wnioski na temat dalszej analizy danych oraz proste wnioskowanie po zobaczeniu danych to tylko niektóre role, jakie pełni opis statystyczny.

RÓŻNE SPOSOBY OPISU W STATYSTYCE OPISOWEJ

Poszczególne statystyki opisowe są nazywane miarami położenia rozkładu. One zaś służą do opisu danych statystycznych. Przykładami takich miar mogą być: miary położenia, miary zróżnicowania, miary asymetrii oraz miary koncentracji.

Miary położenia opisują rozkład danych na osi liczbowej. Przykładami tych miar może być średnia arytmetyczna, średnia harmoniczna czy też dominanta. Aby obliczyć średnią harmoniczną dwóch liczb dodatnich możemy użyć tego wzoru:
Miara zróżnicowania polega na pokazaniu różnicy między wartością standardową, a nowo podstałą wartością. Przykładami tych miar może być odchylenie standardowe czy też współczynnik zmienności.
Miara asymetrii rozkładu mówi nam o niczym innym, jak o asymetrii (braku symetrii) bądź też symetrii. Przykładem miary asymetrii rozkładu jest współczynnik asymetrii oraz współczynnik skośności, który mówi nam czy dany wynik jest wyższy lub niższy, niż średni wynik dla tych danych.
Miary koncentracji to kolejny rodzaj miar. Inaczej możemy powiedziec, że mówimy o kurtozie. Dzięki niej możemy ocenić, w jakim stopniu wszystkie wartości są zbliżone do wartości średniej. Ilustrację tej miary możemy zobaczyć na załączonej grafice.

Warto wspomnieć, że wyróżniamy dwa sposoby prezentowania danych. Dane możemy prezentować przy użyciu różnego rodzaju tabel. Drugim sposobem jest prezentacja ich przy użyciu graficznej oprawy, związanej z wykresami słupkowymi, liniowymi, punktowymi, kołowymi itd.

Powyższe zadanie zostało zweryfikowane przez nauczyciela
To top